Stowarzyszenie Sportowo-Edukacyjne „PETRUS" im. Ks. Henryka Bagińskiego przy parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Łapach powstało 10 października 2007 r. Działalność Stowarzyszenia opiera się na społecznej pracy jego członków. Terenem działania jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Stowarzyszenie działa głównie na rzecz dzieci i młodzieży.

 

Stowarzyszenie realizuje swoje cele miedzy innymi poprzez:

I. W zakresie działalności odpłatnej wchodzą następujące działania:
1)Organizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży.
2)Działalność szkoleniowa.
3)Działalność wydawnicza, publicystyczna, poligraficzna.
4)Działalność świetlicową, rekreacyjną, sportową i turystyczną polegającą na organizowaniu wypoczynku letniego, zimowego w formach kolonii, zimowisk, obozów, wycieczek, rajdów, festynów, zawodów sportowych.
5)Sporządzanie ekspertyz, raportów, analiz i innych opracowań.

II. W zakresie działalności nieodpłatnej wchodzą następujące działania:

1)Współdziałanie z instytucjami państwowymi, społecznymi i samorządowymi.
2)Utrzymywanie kontaktów z podobnymi środowiskami w kraju i za granicą.
3)Różnorodna pomoc dla dzieci i młodzieży, szczególnie potrzebujących i niepełnosprawnych, zwłaszcza pochodzących ze środowisk zagrożonych alkoholizmem i narkomanią oraz rodzin o niskim standardzie ekonomicznym.
4)Propagowanie zdrowego stylu życia przez kulturę fizyczną, rekreację, sport i turystykę.
5)Przygotowanie i utrzymanie bazy materialnej dla realizacji celów statutowych.
6)Kształtowanie postaw obywatelskich i społecznych.
7)Promowanie wartościowych filmów, spektakli teatralnych, wystaw, koncertów oraz rozwijanie własnej działalności różnego typu: muzycznej, teatralnej, filmowej, literackiej, plastycznej, itp.
8)Wychowanie do wartości rodzinnych, patriotycznych, religijnych i kulturalnych.
9)Organizowanie akcji charytatywnych, z których dochód przeznaczony jest na pomoc biednym i potrzebującym
10)Umożliwianie i podejmowanie wszelkich działań służących rozwojowi obszaru działania Stowarzyszenia.
11)Podejmowanie i utrzymywanie kontaktów i współpracy z organizacjami i instytucjami w Polsce i za granicą.
12)Doradztwo w zakresie podnoszenia kwalifikacji przez osoby szukające pracy lub też chcące ją zmienić.
13)Organizowanie konkursów.
14)Organizowanie, prowadzenie i finansowanie przedsięwzięć o charakterze informacyjnym i szkoleniowym, w szczególności:
a)seminariów, szkoleń, konferencji, zjazdów naukowych i warsztatów,
b)działalności doradczej,
c)imprez kulturalnych,
d)imprez turystycznych i sportowych,
e)świetlic środowiskowych oraz różnych form rekreacji i wypoczynku.
15)Działalność promocyjną, informacyjną i poligraficzną, w tym:
a)opracowywanie i druk broszur, folderów, plakatów,
a)opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów audiowizualnych,
b)tworzenie i redagowanie stron i serwisów internetowych,
c)przygotowywanie i rozpowszechnianie innych materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym.
16)Współpracę i wymianę doświadczeń z podmiotami działającymi w zakresie objętym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
17)Pozyskiwanie środków finansowych pochodzących z programów i funduszy Unii Europejskiej oraz z innych źródeł pomocowych dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.
18)Realizowanie samodzielnie lub w Partnerstwie projektów zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia, na które uzyskano dofinansowanie w ramach programów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocowych.
19)Wspieranie, inicjowanie i prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów Stowarzyszenia.
20)Działania na rzecz popularyzacji, organizacji i promocji wolontariatu:
a)organizowanie i finansowanie lub współfinansowanie spotkań informacyjnych dla osób zainteresowanych,
b) organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy i prowadzących.

opp1p3

 
 

 

 

Nasi partnerzy

OKF logo

zsm

sp1